Het leergebied taal kent vier domeinen: Spreken & luisteren, Schrijven, Lezen en Begrippen & taalverzorging. Aan elk van deze domeinen kan op diverse manieren invulling worden gegeven in het basisonderwijs.

Spreken en luisteren

Het eerste domein, spreken & luisteren, betreft de mondelinge taalvaardigheid en wordt in de dagelijkse praktijk over de volle breedte van vakgebieden heen ontwikkeld. Dit leren leerlingen het best door dit veel te doen en middels (kritische) dialoog met elkaar en de leerkracht hiervan te leren.

Schrijven

Het tweede domein omvat de toepassing van o.a. woordenschat, grammatica, spelling en algemene ontwikkeling in het schrijven van stukken tekst met verschillende doeleinden. Ook dit wordt veelal over meerdere vakgebieden heen ontwikkeld (o.a. middels het maken van werkstukken, formuleren van antwoorden op open vragen en het schrijven van een vaderdag-gedichtje).

Lezen

Het domein Lezen kan worden opgedeeld in aanvankelijk lezen, technisch lezen en begrijpend lezen. Aanvankelijk lezen en technisch lezen zijn sterk gerelateerd aan spelling als omgekeerde handeling (het verklanken van letters en woorden in tegenstelling tot het verletteren van klanken). Begrijpend lezen kan worden ingebed in het lezen en verwerken van teksten bij bijvoorbeeld zaakvakken als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en wereldoriëntatie. Dit wordt ook wel eens in een apart “vak” middels een lesmethode aangeboden.

Begrippen & taalverzorging

Dit laatste domein kan worden gezien als het fundament voor de andere domeinen. Vaardigheden en kennis in zowel taalbegrippen als taalverzorging zijn immers van belang voor een goede taalverwerking (lezen en luisteren) en taalproductie (spreken en schrijven). In Nederland wordt dit laatste domein vaak bediend middels een taalmethode en aansluitende spellingmethode.

Het domein “Begrippen & taalverzorging” kan worden onderverdeeld in spelling, grammatica, woordenschat en taalbeschouwing. Voor de eerste drie van deze subdomeinen kan digitale verwerking een sterke meerwaarde bieden. Daarom worden deze in de verwerkingssoftware van Gynzy aangeboden in aparte 'Werelden'. Hier zijn dan ook aparte leerlijnen voor beschikbaar.

Het laatste subdomein, taalbeschouwing, leent zich het beste om mondeling (klassikaal danwel in groepjes) behandeld te worden. Hierbij zijn van elkaar leren, met elkaar discussiëren en samen taal verkennen cruciale componenten. Uit dit subdomein kun je een aantal onderdelen in Gynzy vinden.

Deze zijn te vinden in de Wereld ‘Begrippen’ binnen Spelling, in Woordenschat binnen de Werelden ‘Woordrelaties’ en ‘Woordenboek’ en binnen Grammatica.

Om inzicht te geven in alle onderdelen binnen taal hebben we een leerlijn opgezet.

In deze leerlijn zijn alle doelen binnen Taal uitgewerkt. Ook staat er aangegeven bij welk leerjaar het doel hoort, wat het referentieniveau is, of er een instructieles is en of er verwerking voor de leerlingen beschikbaar is. Wanneer je het doel opent zie je ook een toelichting, voorbeeld en instructietip. Mocht er verwerking in Gynzy staan, kun je hier ook zien waar je dit kunt vinden.


Hier kan je meer lezen over hoe het vak Taal terugkomt in Gynzy.


Heb je het antwoord gevonden?