Werk je met de verwerking van Gynzy met het vakgebied rekenen? Dan werk je vanaf schooljaar 2021-2022 met onze vernieuwde leerlijn. De vernieuwde leerlijn is compacter dan voorheen, omdat het minder (sleutel)doelen bevat. Daarnaast is het overzichtelijker, onder andere doordat leerdoelnamen vergemakkelijkt zijn, doordat de inhoud van de Eilander eenduidiger is en doordat de strategiedoelen zichtbaar gemaakt zijn. Door de verbeteringen wordt het maken van een passende planning en het maken van keuzes voor het curriculum eenvoudiger en komt er meer ruimte vrij voor eigen invulling in het aanbod. Lees hieronder welke aanscherpingen we hebben gedaan. Alle aanpassingen per leerdoel zijn ook terug te vinden in het Overzicht van alle wijzigingen.

Aanscherpingen

 • Leerdoelen gebundeld
  Leerdoelen die qua vaardigheid of vraagstelling sterk overeen kwamen, hebben we samengevoegd. Bijvoorbeeld: Vermenigvuldigen met getallen t/m 10.000 met de rekenmachine en Delen met getallen t/m 10.000 met de rekenmachine.

 • Leerdoelen verwijderd
  Leerdoelen die nauwelijks aan bod kwamen in methodes of in schoolcurriculums, hebben we uit de leerlijn gehaald. Bijvoorbeeld: Springen tussen twee getallen t/m 20 op de getallenlijn.

 • Leerdoelen opgesplitst
  Leerdoelen waar het nuttig bleek om een opsplitsing in te maken voor betere aansluiting bij verschillende leerjaren, hebben we opgesplitst. Bijvoorbeeld: Vergroten en verkleinen van een eenvoudig figuur en Vergroten en verkleinen van een figuur.

 • Leerdoelen toegevoegd
  Leerdoelen die een goede aanvulling waren op de leerlijn, hebben we toegevoegd. Bijvoorbeeld: Introductie van wiskundige termen bij tabellen en grafieken.

 • Leerdoelen die geen sleuteldoel meer zijn
  Leerdoelen die kleine tussenstappen vormden waar wellicht niet alle leerlingen (volledig) langs hoeven te gaan, zijn geen sleuteldoel meer. Bijvoorbeeld: Optellen en aftrekken met cm en dm.

 • Leerdoelen die sleuteldoel zijn geworden
  Leerdoelen die een overkoepeling vormen, waar wel (bijna) alle leerlingen langs zullen gaan, zijn sleuteldoel geworden. Bijvoorbeeld: Optellen en aftrekken met alle lengtematen.

 • Leerdoelen verplaatst
  Leerdoelen die door de herziening beter pasten binnen een ander Eiland, hebben we verplaatst.

 • Ander leerjaar
  Leerjaren van leerdoelen die in verband met samenvoegingen of in de gehele lijn beter pasten bij een ander leerjaar, hebben we aangepast. Ook hebben we veel 1X-doelen (plusstof) verdeeld over twee leerjaren in plaats van één.

 • Ander referentieniveau
  Referentieniveaus van leerjaren die in verband met samenvoegingen of in de gehele lijn beter pasten bij een ander referentieniveau, hebben we aangepast.

 • Andere voorwaardelijkheden
  Voorwaardelijkheden van leerdoelen die in verband met samenvoegingen andere voorwaardelijkheden nodig hadden, hebben we aangepast.

 • Andere naam
  Leerdoelen of Eilanden met een te lange of onduidelijke naam hebben we aangepast.

 • Andere dorpletter
  Leerdoelen die in verband met samenvoegingen, toevoegen of verwijderingen een andere plek binnen een Eiland hebben gekregen, hebben een andere dorpletter gekregen.

Voorbeeld van een compacter Eiland met minder (sleutel)doelen

Overig

De aanpassingen die we doorvoeren in onze leerlijn, hebben ook gevolgen voor de instructielessen. Waar nodig hebben we hier veranderingen in aangebracht.

Daarnaast kan de herziening invloed hebben op reeds behaalde vaardigheidsscores van leerlingen. Om zo min mogelijk vaardigheidsscores verloren te laten gaan, zetten we vaardigheidsscores waar kan over naar of voegen deze samen met vergelijkbare leerdoelen. Hierdoor hoef je niet opnieuw de startniveaus in te stellen.

De bijgewerkte overzichten van alle werkbladdoelen, van alle plusdoelen en de nieuwe doelenboekjes zullen in de zomervakantie beschikbaar gemaakt worden.

Scenario 3, 4 en 5

Werk je voornamelijk via een rekenmethode (scenario 1, 2 of 3)? Dan worden de veranderingen automatisch doorgevoerd in de methodelessen. Werk je voornamelijk via de Werelden (scenario 3, 4 of 5)? De veranderingen die we aanbrengen in de leerlijn, hebben ook impact op je eigen curriculum en planning. In dit artikel leggen we uit hoe je de veranderingen kunt doorvoeren en wat je hiervoor nodig hebt.

Documenten

Onderstaande documenten zijn vernieuwd:

Wil je meer weten? Lees de blog of kijk het webinar terug.

Heb je nog vragen, neem gerust contact op met een van onze buddy’s. Daarnaast zijn er scholingen beschikbaar bij de Gynzy Academie over curriculum, planning en aanbod passend bij de visie van jouw school.

Heb je het antwoord gevonden?